اسلک وکس

این ماده محصول جانبی پالایشگاههای تولید روغـن موتـور و مـاده اولیـه تولیـد پـارافین میباشـد کـه استحصال پارافین به همراه فوتس اویل از این ماده منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد

تولید اسلک وکس در کشور در سال 90حـدودا” 184 هـزار تـن بـوده است که از این مقدار حدود 75 درصد در داخل عرضه و مابقی آن صادر گردیده است.

موارد کاربرد:

  • صنایع شمع سازی 
  • امولسیون های واکس 
  • صنایع نساجی
  • عایق سازی و پشم شیشه 
  • تولید پارافین واکس