انواع اکسیدها

 این شرکت قادر به تامین انواع اکسید های موجود در بازار می باشد .

قابلیت تامین به هر مقدار در بسته بندی درخواستی و با قیمت مناسب