هیدروکسید سدیم (سود مایــع )

  • خانه
  • /
  • هیدروکسید سدیم (سود مایــع )

فرمول شیمیایی سود مایع : NaOh

خلوص سود مایع : 50%

سایر اسامی سود مایع:مایع سوز آور-قلیا-سودای قلیایی-هیدرات سدیم-هیدروکسید سدیم

واکنش پذیری:

امکان تغییرات شیمیایی شدید وجود دارد.

شوک شدید یا گرما ممکن است سبب انفجار شود.

معمولا پایدار است و درصورت گرم کردن غیر پایدار است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی هیدروکسید سدیم مایع:

حالت فیزیکی این ماده مایع 50% می باشد.رنگی روشن دارد و هیچ بویی ندارد.در آب قابل حل می باشد و در اتانول، متانول و گلیسیرین به نسبت مساوی حل می شود.نقطه انجماد این ماده 4/4 و نقطه جوش 145 درجه سانتی گراد می باشد.

پایداری سود مایع:

این ماده به سرعت دی اکسیدکربن هوا را جذب می کند.

حمل و نگهداری: دور از گرما و مواد ناسازگار نگهداری و در مجاورت با آب گرمای شدید آزاد می کند.

ایمنی: در صورت نشت با خاک یا شن نسبت به جمع آوری مواد نشتی اقدام و با اسید استیک رقیق پاک سازی نمایید.

بسته بندی و تحویل: تحویل درب انبار تولید کننده و تانکر های مخصوص حمل سود مایع