پتروشیمی پارس

محصولات :

  • اتان
  • پروپان
  • بوتان
  • پنتان پلاس
  • اتیل بنزن
  • استایرن منومر

 

www.parspc.net